Home Ondernemen Hoe werkt re-integratie van een zieke werknemer?

Hoe werkt re-integratie van een zieke werknemer?

door Redactie

Het is een vervelende situatie voor alle betrokken partijen: een werknemer die arbeidsongeschikt raakt of ziek wordt, waardoor langdurig ziekteverzuim dreigt. De werkgever is in zo’n geval verplicht om zich in te zetten voor de (gedeeltelijke) re-integratie van de werknemer op de werkvloer. In dit artikel wordt toegelicht wat re-integratie precies is.

Wet Verbetering Poortwachter

Werkgevers zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter verplicht om langdurig verzuim door ziekte tegen te gaan. Deze wet vraagt van werkgevers dat zij zich, samen met de zieke werknemer en de Arbodienst of de bedrijfsarts, inspannen om zo snel mogelijk passende arbeid voor de werknemer te vinden. De terugkeer naar de werkplek wordt re-integratie genoemd.

In de praktijk wordt re-integratie gestimuleerd door regels op te stellen op het gebied van ziekmelding(en), het onderhouden van wederzijds contact tijdens de verzuimperiode en het actief inzetten voor verbetering van de situatie.

2. Eerste en tweede spoor re-integratie

Er bestaan twee soorten re-integratietrajecten: het eerste spoor re-integratie en het tweede spoor re-integratie. Als het eerste ‘spoor’ niet blijkt te werken, wordt het tweede ‘spoor’ ingezet.

  • Eerste spoor re-integratie: De werknemer re-integreert bij diens huidige werkgever. Mogelijk in een nieuwe of aangepaste functie.
  • Tweede spoor re-integratie: De werknemer kan niet re-integreren bij diens huidige werkgever, maar zoekt passende arbeid bij een andere werkgever.

In beide gevallen geldt dat de werkgever en werknemer samen verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van de werknemer. Daarbij dient onafhankelijke ondersteuning geboden te worden door een officieel goedgekeurd verzuimbedrijf. Dit kan een arbodienst zijn, maar ook een ander gespecialiseerd verzuimbedrijf.

3. Loondoorbetaling en verzuimverzekering

Indien een werknemer langdurig ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt, geldt er een verplichte loondoorbetalingstermijn van 104 weken. Gedurende deze termijn dient de werkgever tenminste 70% van het (bruto)salaris aan de werknemer te blijven uitbetalen.

Dit geeft de werknemer financiële zekerheid, maar kan een flinke financiële last zijn voor de werkgever. Door het afsluiten van een verzuimverzekering kan de werkgever het financiële risico van loondoorbetaling afdekken. De werkgever kan er tevens voor kiezen om overige werkgeverslasten mee te verzekeren, waaronder de kosten voor verzuimbegeleiding en re-integratiekosten.

Ook interessant..